Hizmet Sözleşmesi


PAKET TUR HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 (YURTİÇİ-YURTDIŞI-KÜLTÜR)


.….. Turu/ ……Gece Otel Konaklaması


………Numaralı Rezervasyon


MADDE 1 : TARAFLAR


İş bu sözleşme  Osmanağa MAh. General Asım Gündüz Cad. No:35 Kadıköy/İstanbul/Türkiye adresinde bulunan ve 08503048125 nolu irtibat numarasına sahip İntoku tuyrizm ve Organizasyon Tic Ltd. Şti. (Sözleşmede İNTOKU olarak anılacaktır) ile diğer taraftan xxxxxxxxx adresinde ikamet eden ve iletişim bilgileri [email protected], 05xx xxx xx xx olan …………. ………. , TCKN ……………., (Sözleşmede TÜKETİCİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.


(Herhangi bir paket tur hizmeti satın alan veya almayı taahhüt eden, adına ya da lehine bir paket tur hizmeti satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur hizmeti ve satış sözleşmesi devredilen tüketici Katılımcı olarak anılacaktır.)

MADDE 2 : KONU

İşbu sözleşme, Tüketicinin, kendisi ve katılımcı adına İNTOKU’DAN aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde almış olduğu hizmete, paket tura ilişkin, hizmet, ödeme şartları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesini içerir.

MADDE 3 : TUR BİLGİLERİ

Tur ……. ile …….. tarihleri arasında (….. gece) gerçekleşecektir.
Tura katılacak kişilerin isimleri;

TÜKETİCİ – DOĞUM TARİHİ

TÜKETİCİ – DOĞUM TARİHİ


'dır. Tüketici, ………Turu/… Gece Otel Konaklaması isimli turda ….. konseptinde konaklama yapacaktır. Sözleşme bedeli KDV dahil ……-TRL’ dir.


Tüketici, Otel’in talebi halinde, “Konaklama Vergisi”ni, konaklayacağı Otele ödeyeceğini, işbu sözleşme gereğince İNTOKU’a ödeyeceği/ödediği bedele “Konaklama Vergisi”nin dâhil olmadığını, konaklayacağı Otele ödeyeceği vergilerden yasal düzenleme gereği Acentenin/İNTOKU’un sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini, konu hakkında kendisinin Acente/İNTOKU tarafından aydınlatıldığını/bilgilendirildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirme Broşürü, Voucher, Tur Programı ve Tahsilat Makbuzunda belirtilen hizmetleri kapsar.


MADDE 4 : ÖDEME ŞEKLİ

………. numaralı rezervasyona bağlı Voucher No ………..numaralı hizmetler için ………..TRL ……(ödeme yöntemi/banka kartı/ödeme şekli)……..
MADDE 5 : TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


5.1- Tüketici tarafından satın alınan tur/hizmet taksit ile satılmakta ise, Tüketici, taksitli satış sözleşmesinin yapıldığı/oluşturulduğu tarihten itibaren 7 gün içinde, rezervasyon tarihi ile turun başlangıç tarihi arasında 7 günlük süre olmaması halinde ise en geç tur başlangıç tarihinden 3 gün önce, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden yazılı surette cayabilir. Ancak, Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süreler içinde İNTOKU’a yöneltilmiş ve ulaştırılmış olması gerekir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Taksitle satış sözleşmesinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, İNTOKU sözleşme gereğince tüm edimlerini ifa etmiş, tüketicinin kalan borcu, toplam borcun en az 1/10’unu oluşturan ve birbirini izleyen en az 2 taksiti veya kalan borcun en az 1/4’ünü oluşturan bir taksiti ödemede temerrüde düşmesi hâlinde öncelikle, tüketiciye en az 30 gün süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunulur. Buna rağmen, borç ödenmez ise, İNTOKU kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkına sahiptir. Sözleşmenin işbu hükmü, Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik’in 2/4. Maddesi gereğince kredi kartı ile yapılan satışlarda uygulanmaz.


5.2-Tüketici, işbu sözleşmenin kurulmasından önce, İNTOKU tarafından ön bilgilendirme amacıyla kendisine iletilen tur tanıtım broşürünü incelediğini, tura, konaklama tesisine, vergiler dâhil toplam tur fiyatına, ön ödeme tutarına ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerine, paket turu oluşturan hizmetler kapsamında; turun/yolculuğun başlangıç/bitiş tarihi ve yerinin, kullanılan/kullanılacak ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfının, hareket ve dönüş tarihleri, saatlerinin ve yerlerinin, konaklama tarihleri ve türü, yeri, nitelikleri, sınıfı ve bu sınıflandırmanın Türkiye'de uygulanandan farklı olması halinde, bu farklılığa ilişkin uyarıların, yemek planının, yolculukta izlenecek güzergâhın, paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgilerin, şartların tahakkukuna bağlı olarak Tüketiciye paket turun iptalinin bildirileceği son tarihin, turist rehberliğine ilişkin bilgilerin, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgilerin, broşürde yer alan sair detaylara ilişkin bilgilerin/gerekli bilgilendirmelerin anlaşılır olduğunu ve sözleşme kurulmadan önce İNTOKU tarafından kendisine verilen ön bilgilendirme broşürünün ve gezi programının bir nüshasının da işbu sözleşme ekinde yer aldığını, Kalıcı Veri Saklayıcısı ile işbu sözleşme hükümlerinin kendisine ayrı ayrı izah edildiğini/bildirildiğini, işbu sözleşmeyi, sözleşme gereğince kendisi ile tura katılacak/hizmeti kullanacak Katılımcı/lar adına da yaptığını, kendisine yapılan tüm bilgilendirmeler, tur broşürü ve sözleşme detayları hakkında Katılımcıya/lara bilgi verdiğini/vereceğini, bu yükümlülüğün kendisine ait olduğunu, kendisine yapılan bilgilendirmenin diğer katılımcı/lara da yapılmış sayılacağını, sözleşmeyi kabul yönünde açıkladığı iradesi doğrultusunda sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini/onayladığını beyan ve kabul eder.


5.3-İndirimli Ürün/Özel Ürün veya Kampanyalı Ürün satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez ve yurtdışı turlarında vize işlemlerine başlanılamaz. Kampanya/Özel Ürün dışı hizmet/ürün alımlarında kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35'i, bakiyesinin ise tur/hizmetin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi/tamamlanması gerekmektedir. Anılan süre içinde (turun başlangıcına 15 gün kala) bakiye ödemenin yapılmaması halinde sözleşme, Tüketici tarafından tek taraflı olarak feshedilmiş, sözleşmeden cayılmış sayılır. Böyle bir durumda İNTOKU, Tüketici tarafından yapılmış olan peşin ödemeyi (rezervasyon bedelinin %35’ini) cayma tazminatı olarak irad/gelir kaydeder ve irad/gelir kaydettiği bedel/tutar için Tüketiciye fatura düzenler.


Rezervasyon ile hizmetin/turun başlangıç tarihi arasında 15 günden daha az süre bulunması halinde bedelin tamamının ödenmesi gerekir. Aksi halde rezervasyon yapılmamış sayılır.


5.4-Sözleşme imzalandıktan/yapıldıktan sonra, ancak hizmet kullanılmadan önce sözleşmeye konu ürünün/hizmetin bedelinde fiyat artışı olması halinde, fiyat artışı nedeniyle Tüketiciden fark ücreti talep edilmeyeceği gibi, ürünün/hizmetin bedelinin/fiyatının düşmesi (örneğin, rezervasyon yatırılan Otel tarafından aksiyon uygulanarak fiyatın düşürülmesi gibi) halinde de Tüketiciye herhangi bir iade yapılmaz. Ancak, sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda, döviz kurunda olağandışı artış olması, liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde değişiklikler meydana gelmesi, yakıt giderleri dahil olmak üzere ulaştırma masraflarında olağanüstü artış yaşanması halinde (%2’den fazla fiyat artışı olması, olağan dışı artış olarak nitelendirilecektir) Tüketici, İNTOKU'un fiyat ve koşullarda sözleşme bedelinin %5 ini geçmeyecek şekilde değişiklik yapma hakkı olduğunu kabul eder.


5.5-Tüketici, satın alınan tura/hizmete devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce İNTOKU'a bildirimde bulunarak rezervasyonunu, sözleşme açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda sözleşmeyi devreden ve devralan Tüketici/Tüketiciler, İNTOKU'a karşı bakiye tutardan ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müşterek ve müteselsilen sorumludurlar. Uçak ulaşımlı turlarda ise, bu durum taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. Yurtdışı turlarında devredilen rezervasyonla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan Tüketicilerin/Katılımcıların vize bedelleri/vize alınması için ödemiş olduğu ücretler iade edilmez. Paket turu/rezervasyonu devir alan Tüketici/lerin vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Tüketici/lerin vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına rağmen, tur başlangıç tarihine kadar ilgili kurumdan, merciden vize alamamaları durumda, İNTOKU’a herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceği gibi devreden ve devralan, tur bedelinin tamamını müşterek ve müteselsilen İNTOKU’a ödemekle yükümlüdür. Hizmeti/turu devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde, devir gerçekleşmez veya yapılan özel indirimler kaldırılarak devir işlemi tamamlanır.


5.6-Paket turun/hizmetin başlamasından önce, Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile 5.4 maddede belirtilen sebeplerle yapılan fiyat ve değişikler dışındaki diğer fiyat vb değişiklikler esaslı sözleşme değişiklikleri olarak kabul edilmiştir. Esaslı sözleşme değişiklikleri ve işbu esaslı sözleşme değişikliklerinin fiyat üzerindeki etkisi İNTOKU tarafından yazılı olarak ve/veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla Tüketiciye derhal bildirilir. Tüketici, bildirimin kendisine yapılmasını müteakip derhal yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilen değişikliği kabul edebileceği gibi yapılan değişikliği kabul etmediğini İNTOKU’a, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile;


a)İNTOKU tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ilave bir bedel ödemeksizin katılma,


b)Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma,


c)Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir.Tüketici tarafından sözleşmeden dönülmesi halinde, sözleşmeden dönme bildiriminin İNTOKU’a ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 gün içinde, Tüketicinin ödemiş olduğu bedel, kesinti yapılmaksızın Tüketiciye iade edilir. İNTOKU tarafından, esaslı sözleşme değişiklikleri ve işbu esaslı sözleşme değişikliklerinin fiyat üzerindeki etkisi yukarıdaki usullerde kendisine bildirilmiş olmasına rağmen, Tüketici, bildirime herhangi bir yanıt vermez ve/veya yukarıda belirtilen haklarından hangisini kullandığını yukarıda belirtilen usullerle İNTOKU'a bildirmez ise, kendisine bildirilen fiyat artışları dâhil paket tur hizmet ve satış sözleşmesindeki esaslı değişiklikleri ihtiva eden, paket tur hizmet ve satış sözleşmesinin esaslı unsurlarını değiştiren bu ek sözleşme niteliğindeki yeni koşulları kabul etmiş sayılacağını, hiçbir bildirimde bulunmaksızın tura katılmaması halinde Tüketicinin/katılımcının hizmeti almadığı gerekçesiyle ücretlerin iadesini ya da tenkisini talep edemeyeceğini, ödemiş olduğu ücretlerin cayma tazminatı olduğunu kabul ve beyan eder.


İNTOKU, Tüketiciden kaynaklamayan bir nedenle, turun/hizmetin başlamasından önce turu/sözleşmeyi iptal eder ise, Tüketici seçimlik olarak yukarıda a) b) ve c) bentlerinde sayılan ve Tüketiciye tanınan haklardan birini kullanabilir.


5.7-İNTOKU gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen nedenlerle, tura/hizmete başlanamaz veya yine aşağıda belirtilen nedenlerle turun devamı imkânsız hale gelirse ve/veya sözleşmeye aykırılığın aşağıda belirtilen nedenlerden kaynaklanması halinde, İNTOKU, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden sorumlu tutulamaz;


a)Tüketicinin kusurunun bulunması.


b)Sözleşmenin ifası sürecine dâhil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.


c)Mücbir sebebin bulunması.


ç)Paket tur düzenleyicisinin, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi,


d)Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle, paket turun iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az 20 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Tüketiciye bildirilmiş olması. (Turun erteleme ve/veya iptal sebebi, turun başlamasına 20 günden daha az bir süre kala ortaya çıkarsa, bundan İNTOKU sorumlu tutulamaz.)


Yukarıda belirtilen sebeplerin tur başlamadan önce ortaya çıkması durumunda, İNTOKU'un, Tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgi vererek, turu/hizmeti iptal etme ve/veya erteleme veya alternatif bir tur önerme hakkı vardır. Yukarıda belirtilen sebeplerle, tura başlanamaz ve Tüketici de turun ertelenmesini veya alternatif tura katılmayı kabul etmez ise, İNTOKU Tüketicinin turunu iptal eder. Bu durumda Tüketici, eğer İNTOKU'un erteleme talebini veya alternatif tur önerisini kabul etmez veya turun ertelenmesi fiilen imkânsız ise, İNTOKU Tüketicinin tur için o tarihe kadar intoku’a yapmış olduğu ödemeleri, Tüketici için yapılan resmi ödemeler (vergi, harç, vs.) hariç Tüketiciye iade eder. Mücbir sebepler tur başladıktan sonra, hizmetin ifası sırasında ortaya çıkarsa, İNTOKU'un sorumluluğu, Tüketiciyi, turun başlangıç noktasına geri getirmekten ibaret olup, İNTOKU'a başkaca bir sorumluluk (iade, tazminat, vs.) yüklenemez.


5.8-Tüketici tarafından turun/hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar sebep gösterilmeksizin yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedel Tüketiciye iade edilir. Tüketici tarafından hizmetin başlamasından evvel 29 ile 15 gün arasında yapılan iptallerde, rezervasyon bedelinin %50'sini; 14 günden az bir süre kala yapılan iptallerde, rezervasyon bedelinin tamamını Tüketici İNTOKU'a ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Alınmış olan hizmet, yılbaşı, sömestre, bayram dönemi gibi özel dönemler veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise, sözleşmenin yukarıdaki maddeleri geçerli değildir. Bu durumda Tüketicinin iptal, iade hakkı bulunmamaktadır. Yurtiçi turlarında erken rezervasyon iptal sigortası yaptıran, Kültür turlarında erken rezervasyon iptal güvence paketi alan tüketici(ler)/Katılımcı(lar) hizmet başlangıcına 72 saat kala kesintisiz iptal hakkını kullanabilir. Aksi halde kullanamaz. Tüketicinin erken rezervasyon iptal sigortası veya erken rezervasyon güvence paketi uçak ulaşım bedellerini kapsamamaktadır. Yurtdışı seyahatlerinde yapılan iptallerde, vize alınmış ise, vize bedeli iade edilmez. Uçak ulaşımlı turlarda Tüketicinin iptal talebinde, Tüketicinin iptal talebi taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. Tüketici, uçak ulaşımlı turlarda/hizmetlerde iptal ve/veya değişiklik talebi halinde, iptal ve değişiklik talebinin değerlendirilmesinde İNTOKU’un bir dahlinin olmadığını, bu nedenle İNTOKU’a herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini bildiğini beyan ve kabul eder.
Tüketicinin/Katılımcının hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin İNTOKU tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise ,Tüketici/Katılımcı aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal İNTOKU'a ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise İNTOKU aradaki farkı tüketiciye iade edecektir.


5.9-Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği veya engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle, turun/hizmetin başlamasına 30 günden daha az bir süre kala tura katılamayacağını/hizmeti alamayacağını, turun/hizmetin iptal edilmesini yazılı olarak ve/veya Kalıcı Veri Saklayıcısı ile İNTOKU’a bildirmesi/talep etmesi halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç, vb. yasal yükümlülüklerinden doğan masraflar ile üçüncü kişilere/tedarikçilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç, Tüketicinin/katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Tüketicinin yukarıda belirtilen nedenlerle, turun/hizmetin başlamasına 30 günden fazla bir süre kala tura katılamayacağını/hizmeti alamayacağını, turun/hizmetin iptal edilmesini yukarıda belirtilen şekilde bildirmesi/talep etmesi halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç, vb. yasal yükümlülüklerinden doğan masraflar/bedeller hariç, Tüketicinin/katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.
Yukarıda belirtilen durumun, turun devamı sırasında ortaya çıkması halinde, buna ilişkin bilgi ve belgeler, Tüketicinin/katılımcının turdan ayrılmasından itibaren derhal ve belgesiyle birlikte İNTOKU’a sunulmalı/ibraz edilmelidir. Tüketicinin/katılımcının başlangıcını kaçırdığı tur/hizmete iştirak edeceğini yukarıdaki şekilde yazılı olarak bildirmemesi durumunda; İNTOKU Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Tüketici/Katılımcı, başlangıcını kaçırdığı tura katılacağını, hizmeti alacağını, turun/hizmetin başlangıcından itibaren 24 saat içinde bildirdiği takdirde, tura katılım için ödediği/ödeyeceği ulaşım, vs. olur ise, başkaca bedeli/bedelleri kendisi karşılayacaktır.
5.10-OTOBÜSLE ULAŞIM: Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk Tüketiciye/Katılımcıya aittir. Tüketici/katılımcı, seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin/otelin tabi olduğu mevzuat ve teamüllere uymakla yükümlüdür. Tüketiciye ait bagajların İNTOKU'a ait araçlarda İNTOKU ve çalışanlarının kastı ve ağır kusuru nedeniyle kaybı veya hasarı durumunda, kayıp ve hasar tutanağı düzenlettirilmesi koşuluyla, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, rezervasyon bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının azami 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak İNTOKU tarafından eşya sahibi Tüketiciye/katılımcıya ödenir. Otobüs ile ulaşımlarda koltuk numaraları, sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu nedenle, İNTOKU, araçlarda koltuk yeri numarası garantisi vermemektedir. Ulaşıma ilişkin diğer tüm detaylar voucher/broşürde düzenlenerek, Tüketiciye verilmiş/iletilmiştir.


5.11-UÇAKLA ULAŞIM: Charter uçuşları ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat ve plan değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı havayolu firması, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir, aktarma veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, havayolu firması tarafından yapılacak uçuş saati değişiklikleri nedeniyle İNTOKU sorumlu tutulamaz. Uçuş saatlerinin değişmiş olması nedeniyle, turun/sözleşmenin iptalinin talep edilmesi halinde, Tüketiciye/katılımcıya herhangi bir iade yapılamaz. Charter, yani tarifesiz olarak satın alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi uçak biletinin özelliği nedeniyle yapılamaz. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, Türkiye'nin dahil olduğu Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkarılmış Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler, havayolu firmalarının kural ve talimatları tatbik olunur. Tüketici/Katılımcı, havayolu ulaşımlı paket turlarda, gidiş ulaşımını kullanmadığı takdirde, havayolu kuralları gereği dönüş ulaşımını da kullanamayacağını bildiğini, böyle bir durumda İNTOKU’a herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini beyan ve kabul eder. İNTOKU, havayolu ile Tüketiciler arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 tarihli Lahey Protokolüne ve Montreal Konvansiyonu hükümlerine tabidir. Tüketici(ler) saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turu/hizmeti satın aldıklarını beyan, kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum statüsündeki İNTOKU, bu tür değişikleri haber aldığı andan itibaren en kısa sürede Tüketiciye bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir aksilik yaşanmaması için Tüketicinin uçuştan en az 48 saat önce İNTOKU' u arayarak uçuş saatini teyit etmesi gerekmektedir. Uçaklı ulaşımlarda yaşanabilecek bagaj kayıp ve hasarlarında ilgili havayolu firmasının kuralları ve konuya ilişkin Uluslararası sözleşme hükümleri geçerli olup, Tüketici/katılımcı, bagajının kaybolması ve/veya hasara uğraması nedeniyle doğan zararının tazminini havayolu firmasından talep edecektir. Tüketicinin, rezervasyon/sözleşme imzalanması/yapılması aşamasında gerek kendisine gerek Katılımcıya/lara ait doğum tarihleri ve diğer kişisel bilgileri doğru ve eksiksiz olarak vermesi ve/veya sisteme girmesi gerekmekte olup, doğum tarihinin/tarihlerinin ve diğer kişisel bilgilerin hatalı verilmesinden ya da sisteme hatalı girilmesinden İNTOKU sorumlu tutulamaz. Bu durumun check-in sırasında fark edilmesi durumunda ilgili havayolunun yaptırım ve kuralları geçerli olacaktır.


5.12-KONAKLAMA HİZMETLERİ: Tüketici/Katılımcı, sözleşme kapsamında hizmet alacağı/konaklayacağı tesis/otel hakkında her türlü bilgiyi gerek İNTOKU' a ait web sitesinden ve/veya gerekse İNTOKU satış temsilcilerinden alıp gerekli tüm incelemeyi yaptıktan ve okuduktan sonra sözleşmeyi imzaladığını/yaptığını, diğer Katılımcıları da bilgilendirdiğini/bilgilendireceğini kabul ve beyan eder. Tesisin/otelin konaklamanın başlayacağı tarihte hizmet verebilecek durumda olmaması, tesisten/otelden ve/veya mücbir sebeplerden kaynaklanan nedenlerle tesisin/otelin hizmet verememesi halinde, İNTOKU tüketiciyi hizmet satın aldığı tesis/otel ile aynı standartlarda olan başka bir tesiste/otelde konaklatmak üzere teklifte bulunabilir. Tüketici, böyle bir değişikliği kabul etmez ise, rezervasyonu için ödediği toplam bedeli iade alma hakkına sahiptir. Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece, birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya hava yolu firmasının yapacağı rötarlardan doğan gecikmeden dolayı Tüketicilerin/Katılımcıların gün ışığından faydalanamaması, otele/tesise geç giriş yapmaları İNTOKU'un sorumluluğunda değildir. Tüketicinin/Katılımcının konaklama yaptığı tesiste olabilecek herhangi bir bagaj, değerli eşya ve benzeri kayıp hallerinde, haksız fiil ve/veya haksız saldırı durumunda, gerekli tutanakları ilgili kolluk kuvvetlerine tutturması Tüketicinin kendi sorumluluğundadır. Bu ve benzeri durumlardan dolayı İNTOKU ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle alınan hizmeti sonlandırması, sözleşmeden dönmek istemesi halinde, Tüketici, İNTOKU yetkilisine ve konakladığı tesise/otele, hizmeti sona erdirme, sözleşmeden dönme sebeplerini yazılı olarak ve derhal bildirmek zorundadır. Tüketicinin aksine davranış ile hiçbir bildirim yapmadan tesisten/otelden ayrılması halinde, Tüketici/katılımcı hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tüketici/katılımcı, rezervasyon aşamasında, gerek kendisine gerek adına sözleşme yaptığı diğer katılımcılara ait istenilen bilgileri (doğum tarihi, kayıt için gerekli kişisel bilgileri, vs.) doğru, resmi kayıtlarına uygun ve eksiksiz olarak vermeli, sisteme girmeli, verdiği bilgiler ile kayıt bilgilerinin son kontrolünü bizzat yapmalı, hatalı olanları düzelttirmelidir. Rezervasyon yaptırılan tesise/otele girişte yaptırılacak kayıt sırasında, Tüketicinin/lerin-katılımcının/ların doğum tarihlerinin, kişisel bilgilerinin sözleşme/voucher bilgileri ile uyuşmadığının, hatalı olduğunun tesis/otel tarafından tespiti durumunda, Tüketici/ler-Katılımcı/lar, rezervasyon yaptırdıkları otelin kurallarını ve yaptırımlarını (örneğin, bilgilerin hatalı verilmesi/girilmesi nedeniyle fiyat farkı çıkması durumunda, çıkan fiyat farkını otele ödemek gibi) yerine getirmek zorundadır. Böyle bir durumun yaşanması halinde İNTOKU sorumlu tutulamaz. Tüketici/Katılımcı, tur/hizmetin ifası esnasında, yanında bulundurduğu eşyalarını korumak ve muhafaza etmesi gerekmekte olup, turun/hizmetin ifası sırasında eşyasının kaybolmasında, çalınmasından ve/veya zayi olmasından İNTOKU’un sorumluluğunun olmadığını/olamayacağını beyan ve kabul eder.


5.13-VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ: İşbu sözleşme ile satın alınan hizmete ve hizmet bedeline, vize işlemleri ve hizmetleri dâhil değildir. İşbu maddelerin konusu, İNTOKU ile yurtdışı turuna katılacak olan Tüketicinin/katılımcının, yurtdışına çıkış için gerekli vize takip işlemini İNTOKU'un üstlenmesini talep etmesi halinde, İNTOKU'un haricen çalıştığı yetkili acente tarafından Tüketiciye/katılımcıya verilecek vize hizmetine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir. Vize başvurusu için gerekli olan evraklar ve vize masrafları ile vize hizmet bedeli, ilgili Konsolosluğun bildirdiği şekilde eksiksiz olarak, tur hareket tarihinden en geç 30 gün önce Tüketici/katılımcı tarafından İNTOKU ve İNTOKU'un talebi doğrultusunda yetkili acenteye teslim edilmelidir. Teslim edilen pasaportun, gezinin/turun bitiş tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunması zorunludur. Tüketicinin/Katılımcının, İNTOKU veya yetkili acentesine pasaportu ve vize için talep olunan gerekli evrakları eksiksiz ve hatasız olarak teslim etmesi durumunda Tüketici/Katılımcı, ilgili konsolosluk talep ettiği takdirde şahsi başvuruya ilave olarak istenen evraklarla beraber konsolosluk tarafından verilen gün ve randevu saatinde konsoloslukta hazır olacağını kabul ve beyan eder. Tüketicinin, İNTOKU veya yetkili acentesine pasaport ve evraklarını teslim edip, teslim edilen evrakların ilgili konsoloslukça yetersiz veya eksik görülmesi veya hatalı olduğunun bildirilmesi durumunda, Tüketicinin/Katılımcının ilgili konsolosluğun talep ettiği ek evrakları/belgeleri, hatasız ve eksiksiz olarak konsolosluğun belirlediği süre içinde tamamlaması ve yetkili acenteye ya da ilgili konsolosluğa teslim etmesi gerekir. Aksi halde, İlgili konsolosluğun istediği ilave evrakların/belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmemesinden ve/veya hatalı evrakların düzeltilmemesinden ve/veya süresi içinde teslim edilmemesinden İNTOKU sorumlu tutulamaz. Tüketicinin/katılımcının üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz ve/veya süresi içinde yerine getirmemesi nedeniyle veya yerine getirdiği halde vizenin zamanında alınamaması/ ilgili konsolosluğun vize talebini reddetmesi/ pasaportları zamanında iade etmemesi nedeniyle İNTOKU ve yetkili vize acentesi sorumlu tutulamaz. Zira ilgili ülke konsolosluğu ile vize müracaatında bulunan Tüketici/katılımcı arasındaki hukuka İNTOKU ve vize acentesi dahil değildir. Bu nedenle tüketici adına yapılan harcamalar tüketiciye/katılımcıya iade edilmez. Tüketici, tüm evrakları zamanında ve eksiksiz olarak teslim etmiş ve acente de zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen, ilgili konsolosluk tarafından vize talebinin reddine karar verilmesinden İNTOKU sorumlu olmamakla birlikte, yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili Konsolosluk tarafından turun başlangıç gününe kadar pasaportlar teslim edilmez ise, İNTOKU veya acentenin sorumluluğu doğmayacaktır. Tüketicinin hüsnüniyet (vergi borcu, askerlik durumu, yurtdışına çıkış yasağı, kara liste olma durumu vb.) kurallarına aykırı olan hareketleri neticesinde vizenin alınamaması durumunda İNTOKU’un veya yetkili acentesinin, Tüketicinin vize alamamasından ve yurt dışına çıkamamasından kaynaklı bir sorumluluğu olmayacaktır. Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenle ülkeye alınmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen, Türkiye'den çıkışına izin verilmeyen Tüketicilere/katılımcılara herhangi bir iade/geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan İNTOKU veya yetkili acentesi sorumlu olmayacaktır. Bu durumun gidilen ülke ile vatandaşı bulunduğu ülke idari makamlarına ait karar ve tasarruflar olduğu Tüketici tarafından bilinmekte ve peşinen kabul edilmektedir. Tüketici/katılımcı, turun başlangıcından sona ermesine kadar, yasal ve yetkili mercilerce kabul edilecek şekilde tahribatsız, deformasyonsuz geçerli pasaport bulundurmakla yükümlüdür. Pasaporttaki tahribat veya deformasyondan kaynaklı ülke çıkış ve girişlerinde yaşanacak olan seyahat iptallerinden İNTOKU sorumlu tutulamaz. Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat kendisinin takip edeceğini belirten Tüketici/katılımcı, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ya da vize alamadığını ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez, bedel iadesi talep edemez, sorumluluk tüketiciye/katılımcıya aittir. İNTOKU veya yetkili acentesinin hiçbir şekilde Konsolosluklar üzerinde yaptırım gücü veya konsolosluğun edinimlerini taahhüt etme yönünde hak ve yetkisi yoktur. Konsolosluklardaki gecikmelerden ve bürokratik işlemlerden/prosedürlerden, aracı kurum olması sebebiyle İNTOKU’un ve/veya yetkili acentesinin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Konsolosluk tarafından iade edilen belgeler, eğer İNTOKU’a veya acentesine iade edilmiş ise, iade edilen belgeler İNTOKU veya yetkili acente tarafından Tüketiciye/katılımcıya iade/teslim edilir. Konsolosluğun vize vermemesi halinde İNTOKU'un herhangi bir sorumluluğu olmayıp, neden vize alınamadığı yasal olarak Konsolosluk beyanına dayanır.


5.14-Tüketici/Katılımcı, sözleşme bedelini nakit ve/veya bankaların kredi kartları ile peşin veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak ödeyebilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde, Tüketicinin muhatabı kredi kartı sözleşmesi imzaladığı bankadır. İNTOKU, bu ihtilafta taraf değildir. Kredi kartıyla hizmet satın alan tüketiciler, satın alınan hizmeti bizzat kullanmadıkları gerekçesi ile bankalarını ödemeden men edemezler. Kredi kartıyla hizmet satın alan tüketicinin/katılımcının, erken ödeme, taksit azaltma taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmesi ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapması gerekmektedir. Tüketicinin kredi kartı ile peşin ya da taksitli olarak aldığı hizmetin herhangi bir sebeple iptal edilmesi veya Tüketicinin hizmeti iptal ettirmesi nedeniyle, Tüketiciye sözleşme şartlarında iade yapılması veya bedelin kısmen ya da tamamen iade edilmesi gereği doğması halinde, İNTOKU iadeyi yine tüketicinin/katılımcının kredi kartına (ödemenin yapıldığı kredi kartına) yapacaktır. Tüketici/katılımcı, iadenin hesabına ve nakden yapılmasını talep edemez. Yapılan iade işlemi bankaların iş kurallarına ve banka ile tüketici arasında yapılan sözleşme hükümlerine göre, banka tarafından tüketicinin kartına iade edilir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, bundan İNTOKU'un herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi buna müdahale etme hakkı ve imkanı da bulunmamaktadır. Tüketici/katılımcı bu hususu bildiğini beyan ve kabul eder.


5.15-İNTOKU, tüketiciye yapacağı tüm bilgilendirmeleri yazılı olarak elden veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla (elektronik posta, kısa mesaj, disk, cd/dvd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) yapabilecektir. Tüketici/katılımcı, sözleşmenin ifası sırasında hizmetin ayıplı olduğunu görürse, hangi hizmetin/hizmetlerin niçin ayıplı olduğunu sebepleri ile birlikte derhal İNTOKU yetkililerine/tur sorumlularına, tur rehberine iddia ettiği ayıp tesisten/otelden kaynaklanmakta ise tesis yetkililerine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Ki, Tüketicinin, şikayetçi olduğu hususları tur sırasında yazılı olarak İNTOKU'a ve/veya konakladığı tesise bildirmesi iyiniyetli bir tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur. Aksi halde, hizmetin ifası sırasında ayıp bildiriminde bulunmayan, herhangi bir bildirimde bulunmadan oteli/turu terk eden Tüketici/Katılımcı, turu/oteli haklı sebep olmaksızın terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur, tur/hizmet bedelinin iadesini ya da zararının tazminini talep edemez.


5.16-Tur/hizmet, başlamasından sonra İNTOKU'dan kaynaklanan bir nedenle tamamlanamaz veya verilen hizmetin ayıplı olduğu tespit edilir ise, İNTOKU Tüketicinin/Katılımcının tura devam etmesi için Tüketiciye/Katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler (otel, vs.) sunar. İNTOKU tarafından sunulan alternatif düzenlemenin/teklifin Tüketici/Katılımcı tarafından kabul edilmesi/kullanılması halinde, Tüketici/Katılımcı, herhangi bir bedel iadesi ve/veya tazminat talep edemez. Tüketici/katılımcı, verilen hizmetin ayıplı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, İNTOKU'un sunmuş olduğu alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönmek isterse, sözleşmeden dönme iradesini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile İNTOKU'a bildirmiş olması halinde, İNTOKU tarafından yapılan zorunlu giderler (vergiler, ulaşım ve benzeri giderler) ve o ana kadar ifa edilmiş hizmetlerden tüketicinin/katılımcının yararlandığı orandaki tutarın mahsubundan sonra kalan bakiye tutar, en geç 14 gün içinde, Tüketiciye/katılımcıya iade edilir. İade miktarı bedelinde tarafların olası uyuşmazlığında TÜRSAB’ın yayınladığı KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümleri uygulanır.
Tüketici/katılımcı, başladığı turda hizmetin kusurlu olduğunu yazılı olarak ilgilisine bildirdiği önemli bir yükümlülüğün İNTOKU tarafından yerine getirilmediği veya getirilemeyeceğinin tespit edilmesi halinde, İNTOKU'un, Tüketiciye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde sunacağı alternatif düzenlemelerden/teklif edilen hizmetlerden birini tercih etmesi halinde, bedelde indirim ya da her ne sebeple olursa olsun tazmin talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Tüketici, anılan alternatif seçeneklerden birini kabul etmemesi ve sözleşmeden dönme iradesini İNTOKU'a yazılı olarak bildirmesi halinde, Tüketici, İNTOKU'un o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için, hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep etme hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.


5.17-Tüketici/Katılımcı Aydınlatma Metnini okuyup anladığını, www.intokutravel.com/kisisel-verilerinkorunmasi linkindeki bilgileri ve açıklamaları incelediğini, okuduğunu, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığını kabul eder.


5.18-İNTOKU, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere yasal mevzuat uyarınca, Tüketici/Katılımcı’ya ait kişisel verileri; Kanun madde 5 (2) (a) ve (ç) bentleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması, madde 5 (2) (c) bendi uyarınca sözleşmenin kurulması ile sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri ifa etmek, Kanun madde 5 (2) (e) bendi uyarınca hakkın korunması ve tesisi için gerekli olması, Kanun madde 5 (2) (f) uyarınca temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerin gerektirmesi hukuki sebebine ve amacına dayalı olarak işleyebilecektir.


5.19-Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, ilgili kişinin 6698 s. Kanun 11’ inci maddede sayılan diğer haklarına ilişkin detaylı bilgiler, www.intokutravel.com/kisisel-verilerinkorunmasi web sitesinde yer almaktadır.


5.20-Tüketici, işbu sözleşmeyi imzalayarak kredi kartından, İNTOKU tarafından sözleşmeye konu tur /hizmet bedeline ilişkin olarak yapılan herhangi bir çekime itiraz etmeyeceğini, slip itirazı ve chargeback talebinde bulunmayacağını kabul etmiştir.MADDE 6 : SON/DİĞER HÜKÜMLER


6.1-Tüketici, rezervasyon esnasında İNTOKU çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine, İNTOKU ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Tüketicinin kendi iletişim kanallarına yapılan bildirim ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde, İNTOKU elektronik posta, sms, faks ve posta gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder.


6.2-İşbu sözleşmede gerek imzası bulunan gerek ismi geçen çocuklar da dahil olmak üzere bütün Tüketiciler/katılımcılar, yurtiçi turlarında tura katılırken güncellenmiş nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmak ve otele giriş sırasında işbu paket tur hizmet ve satış sözleşmesini resepsiyon görevlisine ibraz etmek zorunda olduğu gibi; Yurtdışı turlarında, bunların yanında ve ayrıca yukarıda belirtilen niteliklerde pasaportunu da yanında bulundurmak ve ibraz isteyen kurum ve yetkili mercilere ibraz etmek zorundadır. Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak olan çocukların/kişilerin rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yaş, balayı çifti, vb. gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, Tüketici/katılımcı fark ücretini derhal ve tamamen ödeyecek ve her türlü tazminde bulunacaktır. Tüketici/Katılımcı, turun düzenlendiği bölgenin, ülkenin yerel kurallarına, örf ve adetlerine ve konaklayacağı tesisin/otelin şartlarına, kurallarına uymakla mükelleftir. Tüketici, tur rehberinin, İNTOKU'un, turun düzenlendiği bölgenin, ülkenin yerel idarelerin yetkililerinin/görevlilerinin uyarı ve kısıtlamalarına uyacaktır.


6.3-Tur rehberi, tur programını, meteorolojik sebepler, turun düzenleneceği güzergâhta yaşanan olaylar, trafik yoğunluğu, turun düzenlendiği ülkenin genel ve yerel idarelerinin almış olduğu kısıtlayıcı kararlar vs. nedenler ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sayılanlara benzer nedenlerle, turu eksiksiz gerçekleştirmek kaydı ile gezilecek yerlerin sırasını, ziyaret plan ve zamanlarını değiştirebilir. Bu durum İNTOKU'dan kaynaklanmadığından, Tüketici İNTOKU’dan herhangi bir bedel iadesi/tazminat talep edemez.


6.4-Ulaşım araçlarında ve konaklanacak tesiste evcil hayvan kabul edilmemektedir. Ayrıca, Tüketici/katılımcı, seyahat edeceği ulaşım araçları için belirlenmiş olan bagaj (ağırlık, nitelik, nicelik, vs.) ve seyahat kurallarına vs. uymakla yükümlüdür.


6.5-Ön bilgilendirme ve broşürde belirtilen turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Tüm paket turlarda ekstra tur ücretlerini ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Ekstra turlar, ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, yeterli katılımın sağlanmaması veya tur düzenleyicisinden kaynaklanmayan nedenlerle turun yapılmaması nedeni ile İNTOKU'dan hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez. Ekstra turlarda TATİBUDUR’un herhangi bir dahili olmadığından ekstra turda/turlarda yaşanabilecek aksaklıklardan, güzergah değişikliklerinden, ayıplı hizmet verilmiş olmasından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sayılan nedenlere benzer nedenlerle turun yapılamamasından İNTOKU sorumlu tutulamaz. Yerel Acente, yeterli katılım olmaması nedeniyle ekstra tur ücretini değiştirebilir. Yerel Acente tarafından değiştirilen ve Tüketiciye bildirilen fiyattan, ekstra tura katılıp katılmamak Tüketicinin tercihine bağlıdır. Ancak, bundan İNTOKU sorumlu tutulamaz.


6.6-Tüketici; rehberin, tesisin/otelin, ulaşım aracı sürücüsünün, yerel acentenin, vize hizmeti alması halinde yetkili acentenin, sigorta şirketinin ve İNTOKU’un bildirdiği kurallara uyacağını; üçüncü kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, aksi takdirde, turdan/ tesisten çıkarılacağını, hizmeti alamayacağını/kullanamayacağını ve kendisinden kaynaklanan nedenlerle hizmet alamayacağından ücret iade hakkının ve/veya herhangi bir tazminat hakkının bulunmadığını beyan ve kabul eder. Tüketiciden/katılımcıdan ve üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden İNTOKU sorumlu değildir.


6.7-On sekiz (18) yaşından küçük çocuklar annesi ile seyahat ediyorsa babasından, babası ile seyahat ediyorsa annesinden, üçüncü bir kişi ile seyahat ediyorsa hem annesinden, hem babasından noter tasdikli muvafakatname almak zorundadır. Çocuklar da dâhil olmak üzere, Kıbrıs'a fotoğraflı resmi kimlik ile uçuş yapılabilir. (Ehliyet, evlilik cüzdanı vb. geçerli değildir.)


6.8-Oda blokajını, Tüketicinin konaklayacağı tesis/otel yapmakta olup İNTOKU'un doğrudan bir müdahalesi olamamaktadır. Bu nedenle, Tüketiciye tahsis edilen oda nedeniyle İNTOKU sorumlu tutulamaz.


6.9-Ayrıca, Tüketici, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere, paket tur hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde, çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ve tedavi masrafları için ek sigorta yaptırabilir. Bu konuda, sözleşme imzalanırken, tüketiciye ayrıca bilgi verilmiş ve tüketici aydınlatılmıştır. Seyahat sigorta güvencesi paketi ücretleri, bundan yararlanmak isteyen tüketiciye/katılımcıya aittir. Tüketici 1618 Sayılı Yasanın 12. maddesi gereğince hizmetin hiç ifa edilmemesi veya eksik ifa edilmesi halleri, poliçe kapsamı doğrultusunda sigorta teminatı altında olup, teminat tur bedeli kadardır.


6.10-Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmede ismi geçen (adına rezervasyon yapılan) ve tura katılan Tüketiciler/katılımcılar “sözleşmede imzası bulunan Tüketiciye, adlarına sözleşme yapma yetkisi verdiklerini, sözleşmeyi yapan/imzalayan Tüketicinin işbu sözleşmeyi yapması/imzalaması ile birlikte sözleşmenin bütün şartlarının kendilerince de kabul edilmiş sayılacağını ve sözleşme şartlarına aynen uyacaklarını” kabul etmiş sayılırlar. İşbu kabul ve taahhütleri gereğince, sözleşmede imzalarının bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmenin iptalini isteyemez veya kendileri için geçerli/bağlayıcı olmadığını ileri süremezler. Ancak, bütün bunlara rağmen, sözleşmenin iptalini isterlerse, sözleşmede imzası bulunan Tüketici/katılımcı, İNTOKU'un tüm zararından sorumlu olur. Sözleşmede imzası bulunan/sözleşmeyi yapan tüketici, kendisinin ve adına sözleşme yaptığı tüketicilerin isimlerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.


6.11-Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde yer alan Tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesinde belirlenmiş olup İNTOKU bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


6.12-Tüketici sözleşme konusu tura ait ödemeyi, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile yapmak suretiyle işbu sözleşmeyi herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, sözleşmenin İNTOKU tarafından kendisine kalıcı veri saklayıcısı ile gönderildiğini, sözleşmeyi ve sözleşme şartlarını incelediğini, satın almak istediği tura ve turun ayrıntılarına, tur programına ilişkin tüm bilgileri, turun peşin ve taksitli satış fiyatını, ödeme şeklini, fiyatların geçerlilik tarihlerini, vs. gerekli tüm bilgileri İNTOKU’un kataloğundan, internet sitesinden (intokutravel.com) ve ilanlarından öğrenmiş olduğunu, sözleşmeyi okuyup incelediğini, ön bilgilendirmeyi ve tur programını okuyup incelemeden sözleşmenin imzalanması aşamasına geçilemediğini, sözleşmeyi inceleyip okumadan ödeme safhasına geçilemediğini ve sözleşmede belirtilen hizmetleri bu sözleşmedeki yazılı şartlar dâhilinde aldığını, sözleşmeyi sanal ortamda imzaladığını ve kalıcı veri saklayıcısı ile İNTOKU'a ilettiğini, bu durumun İNTOKU tarafından Kalıcı Veri Saklayıcısı vasıtası ile belgelendirilebileceğini, sözleşmenin İNTOKU tarafından saklanabileceğini beyan ve kabul eder.


6.13-İşbu sözleşme, ekli tur kayıt formu (ulaşım ve ödeme detayları yer almaktadır), voucher ve bilgilendirme broşürü bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup, buradaki tüm şartlar ve hükümler taraflarca müzakere edilmiş, anlaşılmış ve tarafların özgür iradeleri ile kabul edilerek imzalanmış, elektronik ortamda onaylanmıştır. Sözleşmenin bir nüshası, fiziki olarak tüketiciye verilmiş, kalıcı veri saklayıcısı ile iletilmiştir. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, verilen hizmete ilişkin kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.


6.14-Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adres, telefon ve e-mail adreslerinin/bilgilerinin doğru olduğunu, adresinde, telefonunda ve/veya e-mail adresinde (iletişim bilgilerinde) herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliği en geç 7 gün içinde diğer tarafa yazılı olarak ve yönetmelikte belirlenen usuller ile bildireceklerini, aksi takdirde bu sözleşme gereğince kendilerine yapılması gereken bilgilendirmelerin hiç ya da zamanında yapılamamasından kaynaklanacak aksaklıklardan, gecikmelerden ve zararlardan diğer tarafın sorumlu olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.


6.15-Taraflar, İNTOKU'un sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında öncelikle TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümlerinin uygulanacağını kabul ederler.


6.16-Taraflar, İNTOKU’un defter ve belgeleri ile elektronik ortamda tuttuğu kayıtların, Tüketici hakkında İNTOKU çalışanları ya da sair hizmet sağlayıcıları tarafından tutulacak tutanaklar ile telefon kayıtlarının münhasır delil olduğu konusunda mutabıktırlar.


6.17-Tüketici, işbu sözleşmeden ya da mevzuattan kaynaklı ödeme yükümlülüklerinde temerrüde düşmesi halinde, 3095 sayılı yasanın 1. Maddesinde belirtilen oranda kanuni faiz uygulanacağını kabul ettiğini beyan etmiştir.


6.18-Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili TÜRSAB TAHKİM KURULU'na başvurabilecekleri gibi yerleşim yerlerindeki Tüketici Hakem Heyetlerine, Tüketici Mahkemelerine ve yasa ile yetkilendirilmiş sair yetkili ve görevli kurum ve mercilere başvurabilirler.


6.19-Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda ve varsa Kanun ve Yönetmelik ile çelişen hususlarda 6502 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.


6.20-Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 2(2)/f maddesi gereğince, işbu paket tur hizmet ve satış sözleşmesinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uygulanmaz.

Altı ana maddeden oluşan işbu PAKET TUR HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ taraflarca tüm ekleri ile birlikte okunmuş, kontrol ve teyit edildikten sonra, tüm ekleri ile birlikte ……….......tarihinde imza altına alınmış, elektronik ortamda onaylanmıştır.


İNTOKU 
Sözleşme.Mail: [email protected]
Çağrı Merkezi: 08503048125 33
Müşteri.İlişkileri Mail: [email protected]TÜKETİCİ
Adımıza düzenlenmiş olan Ön Bilgilendirme Broşürü, Voucher'ı, Sözleşmenin tüm sayfalarını, Katalog ve Web sitesini: www.İNTOKU.com/kisisel-verilerinkorunmasi Linkinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması hakkında bilgilendirme metnini okuyup, detaylar hakkında aydınlanıp, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim aldım. İş bu sözleşme 7 ana madde ve........sayfa olarak tanzim edilmiştir.
Müşteri
İmza

Ek: Voucher, Ön Bilgilendirme Formu, Tur Programı, Tahsilat Makbuzu